Klientinformationer/Forretningsbetingelser
Advokatfirmaet Lunøe & Schack Petersen
CVR.nr. 40047026

Krav til klientoplysning i henhold til de advokatetiske regler fremgår af det følgende. 

Kontaktoplysninger

Advokatfirmaet Lunøe & Schack Petersen
Ny Adelgade 5, 1.
2900 Hellerup
Tlf. 7020 8031
Mail: info@boligadvokater.dk
CVR-nr.: 40047026

 

Klientinformationer/Forretningsbetingelserne er gældende for de opgaver Advokatfirmaet påtager sig. Som medlem af Advokatsamfundet gælder de Advokatetiske Regler af den 1. juli 2019 for Advokatfirmaet, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk

Uafhængig

Advokatfirmaet skal ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten.

Fortrolighed, tavshedspligt og sikkerhed

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af og om klienten fortroligt og med tavshedspligt. Også medarbejdere er undergivet tavshedspligt. Advokatfirmaet benytter et sikkermailsystem som forudsætter, at modtageren også har oprettet et sikkermailsystem.

Honorarfastsættelse

Som udgangspunkt udarbejder Advokatfirmaet et overslag over omkostningerne i en ny sag.

Salæret i den enkelte sag varierer dog ud fra kriterier som sagens værdi eller karakter, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, om der har været tale om en hastesag samt det med sagen forbundne ansvar mv.

For så vidt angår retssager, afregnes disse som udgangspunkt med 2/3 af salæret ved rettens berammelse af hovedforhandlingen.

Når som helst, kan klienten anmode Advokatfirmaet om at standse arbejdet med klientens sag. I så fald må klienten betale salær indtil dato for det udførte arbejde og efter de ovenfor anførte retningslinjer.

Ansvarsforsikring

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i Dahlberg Assurance Agentur med en ansvarsforsikringsdækning på op til 5 mio. kr. for hver advokat.

Retshjælp

Når Advokatfirmaet påtager sig en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten.

I sager med retshjælpsdækning opkræves ved sagens begyndelse typisk et depositum på kr. 5.000 – 10.000 afhængig af sagens genstand, omfang og karakter. Depositummet vil dække de løbende udgifter i forbindelse med sagen, klientens selvrisiko samt forudgående arbejde, og vil blive tilbagebetalt ved sagens afslutning, når forsikringssummen er udbetalt fra retshjælpsforsikringen.

Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv.

Min retssag

De danske domstole er overgået til digital behandling. Dette betyder, at alle civile retssager skal behandles via minretssag.dk. I den forbindelse vil persondata blive behandlet på denne portal i det omfang, persondata indgår i den pågældende sag.

Klientkonti og indskydergaranti

Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet, indsættes på klientkontoen og forvaltes efter klientkontovedtægten. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten. Indeståender på klientkonti er omfattet af den generelle pengeinstitutgaranti på EUR 100.000, jf. lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, klienten/klientens virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at klienten potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis klienten/klientens virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio.€.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Ringkjøbing Landbobank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af dette institut.

Forbud mod insiderhandel

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet er underlagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Foranstaltninger mod hvidvask

Ydermere er Advokatfirmaet underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i nødvendigt omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Persondata

Advokatfirmaet behandler alle persondata i henhold til reglerne og principperne i Persondataforordningen 2016/679, databeskyttelsesloven og hvidvaskningsloven.

Advokatfirmaet er forpligtet til at indhente persondata om fysiske personer i henhold til hvidvaskningsloven og/eller anden lovgivning, eller i øvrigt til brug for varetagelse og behandling af sagen.

Formålet

Der vil ikke ske behandling af persondata til andre formål end de som er angivet af den ansvarlige sagsbehandler.

Advokatfirmaet er dog i visse situationer forpligtet til at foretage underretning til Advokatsamfundet og/eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ved mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Der kan i forbindelse med en sådan underretning ske videregivelse til Advokatsamfundet og/eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet af indhentede persondata.

Klienters persondata vil blive behandlet så længe advokatfirmaet behandler sagen. Efter klientforholdets ophør, vil relevante persondata blive opbevaret med arkivformål i henhold til lovgivningen i minimum 5 år – alle andre følsomme persondata vil blive destrueret.

Klienter har til enhver tid mulighed for at kontakte advokatfirmaet med henblik på at gøre deres rettigheder i Persondataforordningen gældende, herunder at rette eller slette deres persondata.

Rettigheder i henhold til persondataforordningen

Klienter har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af deres personoplysning. Hvis en klient ønsker at gøre brug af sine rettigheder, skal klienten kontakte den ansvarlige advokat.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Klienten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om klienten, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Klienten har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har klienten ret til at få slettet oplysninger om klienten, inden tidspunktet for advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Klienten har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis klienten har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med klientens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af klientens personoplysninger. Klienten kan også gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Klienten har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Information om klientens rettigheder kan findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Klage over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, eller via mail på dt@datatilsynet.dk.

Udlæg og forudbetaling

Advokatfirmaet anmoder om forudbetaling af udlæg og omkostninger.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på firmaets klientkonto og kan, inklusive eventuelle renter, anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger og udlæg, medmindre andet er aftalt.

 

Fakturering

Er andet ikke aftalt, afregner Advokatfirmaet månedsvis bagud og ved sagens afslutning. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Markedsføring

Advokatfirmaet er berettiget til, når en opgave, som advokatfirmaet har løst, opgaven er betalt og afsluttet og offentlig kendt, at bruge opgaven i markedsføringsmæssig henseende på en overfor klienten respektfuld måde.

Ophavsret

Ophavsretlige og immaterielle rettigheder, som Advokatfirmaet har benyttet i udførelsen af opgaven, tilhører Advokatfirmaet Lunøe & Schack Petersen. Det frembragte arbejdsresultat må ikke af klienten – uden skriftlig accept fra advokatfirmaet – anvendes i anden forbindelse end i forhold til den opgave, som er udført for klienten.

Afslutning af opgaven

Advokatfirmaet har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes. I særlige tilfælde kan Advokatfirmaet fratræde opgaven i overensstemmelse med de advokatetiske regler, således at klienten ved udtræden sikres mulighed for anden juridisk bistand.

Arkivering – opbevaring af sagsakter.

Alle data, som Advokatfirmaet har modtaget under sagsbehandlingen, opbevares elektronisk i fem år efter sagens afslutning.  Data kan være både digitalt modtaget materiale og samt fysisk overbragt materiale. Fysisk overbragt materiale bliver digitaliseret til brug for elektronisk opbevaring. Medmindre andet aftales, bliver alt materiale slettet og makuleret ved udløbet af de fem år.

Originale dokumenter sendes til klienten til egen opbevaring, når dokumentet er digitaliseret til opbevaring hos Advokatfirmaet

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for Københavns Byret.

 

De advokatetiske regler

Enhver advokat i Danmark er underlagt retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik. Advokatrådet har udarbejdet de advokatetiske regler og fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet indbefatter regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

De advokatetiske regler er at finde på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk, hvor nærmere regler om god advokatskik og klageadgang med videre fremgår.

Klage

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, tlf. 33 96 97 98, eller via e-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.