Forretningsbetingelser for Lunøe Advokatfima

Forretningsbetingelserne er gældende for de opgaver Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma påtager sig. Som medlem af Advokatsamfundet gælder også de Advokatetiske Regler fra den 1. november 2015, for Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk 

Forbrugerorienterede opgaver

Aftaler om pris og ydelse indgås i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler. Det betyder, at før Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma kan igangsætte den juridiske opgave, skal der med klienten være indgået en skriftlig aftale om honorar og ydelser på en klar og entydig måde.

Er det ikke muligt at beregne honoraret på forhånd, skal der med klienten indgås en skriftligt aftale, som entydigt angiver den måde, hvorpå honorarer vil blive beregnet eller med et begrundet overslag som også indeholder oplysninger om forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Afgives et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres skriftligt, hvis det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma skal af egen drift orientere klienten direkte herom på en klar og entydig måde

Ved underskrift af honoraraftalen giver klienten/forbrugeren samtykke til at opgaven kan påbegyndes dels inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, dels at forbrugeren efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen, jf. forbrugeraftalelovens bestemmeler herom.

Erhvervsorienterede opgaver

De samme regler som er nævnt overfor gælder, dog skal der ikke skriftlig være indgået en aftale før opgaven påbegyndes. Foreligger der ikke nogen skriftlig aftale, skal aftalen dog gives eller gøres tilgængelig på anden måde, før Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma kan påbegynde opgaven.  

Identitet og hvidvaskning af penge

Som følge af hvidvaskloven er Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma forpligtet til at indhente identitetsoplysninger for alle nye klienter. Afgivelse af en klients oplysninger om identitet anses som et samtykke til at identitetsoplysningerne kan gives videre til andre rådgivere og finansielle institutioner, til brug disses opfyldelse af forpligtelser.  Oplysningerne gemmes i 5 får efter at klientforholdet er ophørt.

Fortrolighed, tavshedspligt og sikkerhed

Lunøe | Schack Petersen Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af og om klienten fortroligt og med tavshedspligt. Også medarbejdere er undergivet tavshedspligt. Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma benytter et sikkermailsystem som forudsætter, at modtageren også har oprettet et sikkermailsystem.  

Fakturering

Er andet ikke aftalt, afregner Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma månedsvis bagud og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Udlæg og forudbetaling

Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma anmoder om forudbetaling af udlæg og omkostninger.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på firmaets klientkonto og kan,  inklusive eventuelle renter, anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger og udlæg, medmindre andet er aftalt.

Klientkonto

Alle klientmidler, der betros Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma, indsættes på klientkontoen og forvaltes efter klientkontovedtægten. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten. Indeståender på klientkonti er omfattet af den generelle pengeinstitutgaranti på EUR 100.000, jf. lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma er ansvarlig for rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Lunøe | Schack Petersen advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma har henvist til. 

Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma er ansvarsforsikret i Codan, Gl. Kongevej med en ansvarsforsikringsdækning på til 10 mio. kr.

Markedsføring

Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma berettiget til, når en opgave, som Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma har løst, opgaven er betalt og afsluttet og offentlig kendt, at bruge opgaven i markedsføringsmæssig henseende på en overfor klienten respektfuld måde. 

Ophavsret

Ophavsretlige og immaterielle rettigheder, som Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma har benyttet i udførelsen af opgaven tilhører Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma.

Det frembragte arbejdsresultat må ikke af klienten – uden skriftlig accept fra advokatfirmaet – anvendes i anden forbindelse end i forhold til den opgave, som er udført for klienten. 

Afslutning af opgaven

Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes. I særlige tilfælde kan Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma fratræde opgaven i overensstemmelse med de advokatetiske regler, således at klienten ved udtræden sikres mulighed for anden juridisk bistand.

Arkivering – opbevaring af sagsakter.

Alle data, som Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma har modtaget under sagsbehandlingen, opbevares elektronisk i fem år efter sagens afslutning.  Data kan være både digitalt modtaget materiale og samt fysisk overbragt materiale. Fysisk overbragt materiale bliver digitaliseret til brug for elektronisk opbevaring. Medmindre andet aftales, bliver alt materiale slettet og makuleret ved udløbet af de fem år.

Originale dokumenter sendes til klienten til egen opbevaring, når dokumentet er digitaliseret til opbevaring hos Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma.

Lovvalg og værneting

Lunøe | Schack Petersen advokatfirmas rådgivning og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for Københavns Byret. 

Klager

Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma underlagt de Advokatetiske Regler. Eventuelle uenigheder søges løst i mindelighed med klienten. Kan enighed ikke opnås kan klienten indbringe klage til advokatmyndighederne, www.advokatsamfundet.dk

 

November 2015